โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แผนยุทธศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2559-2563

คำนำ-สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 2 แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 4 แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

เอกสารดาวน์โหลด สำนักดิจิทัล

คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือ จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คู่มือ แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบรับงาน ศูนย์ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
แบบฟอร์มส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษในการขออีเมล์มหาวิทยาลัย
การขอใช้งานบริการด้าน IT
การขอใช้ห้องต่างๆ
คู่มือและขั้นตอนกำรสมัคร Google Scholar
คู่มือการใช้งานระบบ DSpace

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาอุปสมบท
ใบลาติดตามคู่สมรส
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ใบรับรองค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย
รับรองแทนใบเสร็จชดเชยค่าพาหนะ
ขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองเงินเดือน
สัญญาการยืมเงิน
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉ-3
การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ
การฝึกอบรม-จัดงาน-ประชุมระหว่างประเทศ-ปรับปรุงครั้งที่-1
เบิกวัสดุ (วัสดุสิ้นเปลือง)
เบิกพัสดุ (วัสดุคงทนถาวร)
ประวัติการซ่อมพัสดุครุภัณฑ์
ยืมพัสดุครุภัณฑ์
ทะเบียนคุมวัสดุ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ขออนุมัติเบิกใช้พัสดุครุภัณฑ์ส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากรในสำนัก)
ขอซื้อวัสดุ
ขอซ่อมครุภัณฑ์
ขอปฏิบัติงานภาค กศ.ปช. แทนกัน
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ขออนุญาตสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
พฤษภาคม 2561
ตุลาคม 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
เมษายน 2561