โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แบบสอบถามผู้รับบริการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แบบสำรวจความต้องการ (ปีงบประมาณ 2561)

1. งาน e-Learning

2. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ

3. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

4. งานเครือข่าย

 

แบบประเมินความพึงพอใจ (ปีงบประมาณ 2561)

1. งาน e-Learning

2. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ

3. งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

4. งานซ่อมบำรุง

5. งานเครือข่าย

     5.1) ระบบตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิ

     5.2) ช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์

  

แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. งานจัดอบรมและบริการวิชาการ

 

แบบทดสอบอบรมการนำเสนอผลงานโดยโปรแกรม PowerPoint