โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


แผนยุทธศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2559-2563

คำนำ-สารบัญ
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 2 แนวทางการบริหารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
บทที่ 4 แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

หมวดงานประกันุคณภาพ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2560
แผนระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รายงานประจำปี 2559
คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2560
นโยบายประกันคุณภาพ
แนวปฏิบัติประกันคุณภาพ
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินสุนทรีย์ภาพ
แผนการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินงานตามแผนการให้บริการ 2560