โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

จัดอบรมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
2 นาง ชวาลี ภิรารักษ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
3 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
4 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ลงทะเบียนอบรม
5 อาจารย์ ปลินดา ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
6 อาจารย์ นิชธิมา บุญเฉลียว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
7 อาจารย์ ณพัชญาฐ์ สุุขพัชราภรณ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
8 อาจารย์ สุรชาติ พุทธิมา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
9 ดร. วรศิริ บุญซื่อ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
10 อาจารย์ เกศินี ศรีรัตน์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม