โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

จัดอบรมในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย สัญฌา พันธุ์แพง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
2 นาง ภัทรมน พันธุ์แพง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
3 นางสาว ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
4 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
5 นาย เจษฏา มูลมาวัน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สวนสุนนันทา ยืนยัน
6 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
7 นางสาว กุสุมา สีดาเพ็ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
8 นาย ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
9 นางสาว วลัยพร สุพรรณ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วจก. ยืนยัน
10 นางสาว ภัทราพร พรหมคำตัน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
11 นาง วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
12 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
13 นาย ลิขิต ยืนบุญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
14 นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
15 นาง จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
16 นางสาว ทิวาวัลย์ ต๊ะการ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
17 นาย นพณัฐ วรรณภีร์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยืนยัน
18 นาย ชัยทัศน์ เกียรติยากุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สละสิทธิ
19 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ยืนยัน
21 นาง กัลยา ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
22 นาย อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร บุคคลทั่วไป บริษัท มายพลัส กรุ๊ป จำกัด ยืนยัน
23 นางสาว ณัฐนรี ทาวรรณ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
24 นาย กิตติ ศรีจันทร์มาก บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
25 นาย เอกพล คำแสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศษสตร์ มช. สละสิทธิ
26 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
27 นาย ฉัตรมงคล ชื่นธีระวงศ์ บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
28 นาย พงศ์นุวัตน์ เมืองสุวรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ยืนยัน
29 นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
30 นางสาว รัตน์กมล ปวรวรรฒน์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
31 นาง เกษรา ปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
32 นาย สุปีติ กุลจันทร์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยืนยัน
33 นาย วสุ ไวยศรีหา บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
34 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน