โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)

จัดอบรมในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย สัญฌา พันธุ์แพง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
2 นาง ภัทรมน พันธุ์แพง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยืนยัน
3 นางสาว ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
4 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
5 นางสาว วาสนา ดวงคำ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
6 นาง สุรีนาฎ มะโนลา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
7 นาย คชพันธ์ บุญคง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
8 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
9 นางสาว กุสุมา สีดาเพ็ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
10 นาย ปริวัตร เขื่อนแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
11 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ยืนยัน
12 นาย ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
13 นาง พิมพ์ชนก สุวรรณศรี อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
14 นาย พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
15 นาง ศิริกรณ์ กันขัติ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
16 นางสาว ภัทราพร พรหมคำตัน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
17 นาง ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
18 นาย ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
19 นาย วฐา มินเสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ยืนยัน
20 นาง ปรารถนา มินเสน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ยืนยัน
21 นางสาว วาสนา สันติธีรากุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตาร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
22 นางสาว อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
23 นาย ภานุวัฒน์ เมฆะ บุคลากรภาครัฐ ม.แม่โจ้ ยืนยัน
24 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
25 นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
26 นาย ลิขิต ยืนบุญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
27 นาง จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
28 นางสาว ทิวาวัลย์ ต๊ะการ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
29 นาง กัลยา ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
30 นาง พิชญ์สินี ชมภูคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
31 นาย ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
32 นาง เกษรา ปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
33 นางสาว สมรวี อร่ามกุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
34 นาย ณัฐพงศ์ พยัฆคิน บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยืนยัน
35 นาย พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
36 นาย วรวิทย์ ศุภวิมุติ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
37 นางสาว สุมิตรา ศรีชูชาติ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
38 นางสาว วรรณพร ทีเก่ง บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยืนยัน
39 นาย พรคิด อั้นขาว บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยืนยัน
40 นาง หฤทัย อาษากิจ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา ยืนยัน
41 นาย รังสรรค์ โกมินทร์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
42 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
43 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
44 นาย ทัศนันท์ จันทร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
45 นาย พงศ์นุวัตน์ เมืองสุวรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ AdiCET ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม