โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)

จัดอบรมในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 0.830-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
2 นาย วนัส จันทร์บาล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ยืนยัน
3 นาง วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ สละสิทธิ
4 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
5 นาง ธญา ตันติวราภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
6 นาย วิชากร อินต๊ะสอน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกรียงไกรเจริญอิมปอร์ตเอ็ดซ์ปอร์ต ยืนยัน
7 นาย โอภาส หาญสูตร บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นางสาว จารุดา สุพันธ์ บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลสันโป่ง ยืนยัน
9 นาย Anan Moofun บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองอาคารสถานที่ งานโสตทัศนูปกรณ์ ยืนยัน
10 นางสาว อภิตา เผือกผล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
11 นาย วรพล ไชยวงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
12 นาง กัญชลี หมูฝั้น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ยืนยัน
13 นาย สามารถ ไคร้จักร์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ยืนยัน
14 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
15 นาง พริ้มไพร วงค์ชมภู อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
16 นาง ศิรินันท์ สำราญ บุคลากรภาครัฐ สพป.ชม. เขต 2 สละสิทธิ
17 นาง วรุนยุพา ประดิษฐทอง บุคลากรภาครัฐ สพป.ชม. เขต 2 สละสิทธิ
18 นาย เอกชัย ชุมศรี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
19 นาย ปิยะพงศ์ อัญชุลีมงคล บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
20 นาย สิบเอกธนายุทธ ชมภูพาน บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
21 นาย คชากร กันธิยะ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
22 นางสาว ณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นาย ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Office Of Digital Education ยืนยัน
24 นาง วรรณภา โคตรศรี บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวดเชียงใหม่ ยืนยัน
25 นางสาว ลดาวัลย์ ขันใจ บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
26 นางสาว กัณฐ์มณี ฉัตรกุล ณ อยุธยา บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน