โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย

จัดอบรมในวันที่ 28-29 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นางสาว นิตยา ตาธิยะ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
2 นาง กัญชลี หมูฝั้น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ยืนยัน
3 นาย เอนก ณะชัยวงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
4 นางสาว ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
5 นาย ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
6 นาย อุดมศักดิ์ ปัญญาอินทร์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
7 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ยืนยัน
8 นางสาว พัชรินทร์ สมพุฒิ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
9 นางสาว ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
11 นาย วรมรรณ นามวงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
12 นาง วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
13 นาง นาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์ บุคลากรภาครัฐ ร.ร.บ้านแม่หล่าย สพป .แพร่ เขต1 ยืนยัน
14 นาง สุวลักษณ์ อ้วนสอาด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วจก. ยืนยัน
15 นาย จิรเวทย์ รักชาติ บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
16 นาง พิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ยืนยัน
17 นาย ธนนท์ เหล็กชาย บุคลากรภาครัฐ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
18 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ยืนยัน
19 นาง ประทานพร ทองเขียว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
20 นางสาว ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
21 นางสาว วรรณา เกิดลาภ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
22 นางสาว ลักษิกา อาจวิจิตร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
23 นาย มนตรี อินตา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ยืนยัน
24 นางสาว ธนพร ปัญญาผูก บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
25 นางสาว ณธัญอร รัตนาธรรมวัฒน์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
26 นาง พะเยา นุเสน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ ยืนยัน
27 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
28 นางสาว ลลิดา วิบูลวัชร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ฯ ยืนยัน
29 นาง วลัยพร ทองหยอด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ยืนยัน
30 นางสาว พรวีนัส บุญมากาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
31 นางสาว นิชธิมา บุญเฉลียว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
32 นาง นิตยา สงวนงาม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
33 นาย พีราวัฒน์ เมืองชื่น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ยืนยัน
34 นาย โฆษิต ไชยประสิทธิ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
35 นางสาว สุลิตา ทิพยศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
36 นางสาว เกศริน จันทร์อ้าย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
37 นางสาว ณัฐพร โพธิ์สาวัง บุคลากรภาครัฐ สอจร.ภาคเหนือตอนบน ยืนยัน
38 นาง ธัญพร มูลกาวิล บุคลากรภาครัฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยืนยัน
39 นาย ธพรชัย มาร์ช บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ยืนยัน
40 นาย โกศล รุ่งเรืองชัยศรี อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน