โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การใช้งานโปรแกรม AMOS เพื่อการวิจัย

จัดอบรมในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นางสาว ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
2 นาย เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
3 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
4 นางสาว สุดารัตน์ แสงแก้ว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
5 นาย ชยภัทร พุ่มจันทร์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
6 นางสาว กุลยา อุปพงษ์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยืนยัน
7 นางสาว อัศนีย์ ณ น่าน บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นางสาว ฑัตษภร ศรีสุข บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
10 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ยืนยัน
11 นางสาว วีรพร สุพจน์ธรรมจารี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
12 นาย ทวี ชัยพิมลผลิน บุคลากรภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
13 นาย วีรพันธ์ แก้วรัตน์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
14 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
15 นาย อัศนัย ธุรวติกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
16 นาย สรณ โภชนจันทร์ บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
17 นาง ปรารถนา มินเสน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ยืนยัน
18 นาย วีร์ พวงเพิกศึก บุคคลทั่วไป ยืนยัน
19 นางสาว ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
21 นาย วรมรรณ นามวงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
22 นาง วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
23 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
24 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคคลทั่วไป ยืนยัน
25 นาง กัลยา ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
26 นางสาว พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
27 นาง สุวลักษณ์ อ้วนสอาด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วจด ยืนยัน
28 นาย จิรเวทย์ รักชาติ บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
29 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
30 นางสาว นิชธิมา บุญเฉลียว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
31 นางสาว บังอร ฉัตรรุ่งเรือง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
32 นางสาว พรวีนัส บุญมากาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน