โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างมืออาชีพ

จัดอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาง สุณี ไชยวงษ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
2 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 นาง ผุสดี ศรีเขียว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
5 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
6 นาย สุทัศน์ เขียวนิล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
7 นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นาย สุทธิชัย สุ่มดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย รชฏ นุเสน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ ยืนยัน
10 นางสาว อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ฯ ยืนยัน
11 นางสาว ๊ณุวีร์ เกตุแก้ว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
12 นาย พงศา กันทะสอน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
13 นาง สุทธินี เดชารัตน์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
14 นาง รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
15 นางสาว ณัฐนันท์ โสภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
16 นาง ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ยืนยัน
17 นางสาว กัญจน์ชญา ดวงแสง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
18 นาง ประทานพร ทองเขียว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
19 นางสาว วนิดา เจียมรักษา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นางสาว ภัทรสุดา วงษ์จักร์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
21 นาง ณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
22 นาย เจษฎา ตาดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นางสาว ภคพร ปันใหม่ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
24 นางสาว เนตยา จันทร์เพ็ญ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
25 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
26 นางสาว สุมนา ปริญญาปริวัฒน์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
27 นาง วาทินี บัวชุม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
28 นาย ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
29 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
30 นาย อนุชา ลังกาพยอม บุคลากรภาครัฐ สพป.ชม. เขต 2 ยืนยัน