โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน

จัดอบรมในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาง สุณี ไชยวงษ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
2 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 นาย โยธิน ดวงมาลา บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
5 นาย นิรันดร อารินทร์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
6 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
7 นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย สุทธิชัย สุ่มดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นาง ธญา ตันติวราภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
11 นาง วลัยพร ทองหยอด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ยืนยัน
12 นางสาว นิศากร วงษ์ใหญ่ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
13 นางสาว กัญจน์ชญา ดวงแสง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
14 นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
15 นางสาว ณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
16 นางสาว ภคพร ปันใหม่ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
17 นาย เจษฎา ตาดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
18 นางสาว เนตยา จันทร์เพ็ญ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
19 นางสาว เขมจิรา แดงอร่าม บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
20 นางสาว กาญจนา ศิริมงคลทรัพย์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
21 นางสาว นันทพร พริ้วขำ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
22 นาง รัตติกาล จันทร์ฟู บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
23 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
24 นาย อนุชา ลังกาพยอม บุคลากรภาครัฐ สพป.ชม. เขต 2 ยืนยัน
25 นางสาว ปิ่นทอง เศรษฐวรากร บุคคลทั่วไป ยืนยัน
26 นาย คชากร กันธิยะ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
27 นาย ธนชัย แสงเขียว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
28 นางสาว ลดาวัลย์ ขันใจ บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
29 นาย นัฐตพล แก้วกันใจ บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
30 นางสาว รัตนา มีวรรณ บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
31 นาง สุภาณี เพลัย บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
32 นาย วิชากร อินต๊ะสอน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกรียงไกรเจริญอิมปอร์ตเอ็ดซ์ปอร์ต ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม