โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การใช้งาน Office365 และการบริหารจัดการเอกสารออนไลน์

จัดอบรมในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาง กัญชลี หมูฝั้น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ยืนยัน
2 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 กิตติ ศรีจันทร์มาก บุคคลทั่วไป ยืนยัน
5 นางสาว จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยืนยัน
6 นางสาว ลักษิกา อาจวิจิตร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ยืนยัน
7 นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย สุทธิชัย สุ่มดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นาง ธญา ตันติวราภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
11 นาง วลัยพร ทองหยอด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ยืนยัน
12 นาย อนันต์ หมูฝั้น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองอาคารสถานที่ งานโสตทัศนูปกรณ์ ยืนยัน
13 นางสาว ณัฐนันท์ โสภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
14 นางสาว ณัฐติการณ์ ฝั้นเฝือ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
15 นางสาว ณุวีร์ เกตุแก้ว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
16 นาย เจษฎา ตาดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
17 นาย ธนชัย แสงเขียว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
18 นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
19 นางสาว ณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นาย อดิศักดิ์ ดวงตาสิทธิ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
21 นาย บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
22 นาย อนุชา ลังกาพยอม บุคลากรภาครัฐ สพป.ชม. เขต 2 ยืนยัน
23 นาย คชากร กันธิยะ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
24 นางสาว ลดาวัลย์ ขันใจ บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
25 นาย นัฐตพล แก้วกันใจ บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
26 นางสาว รัตนา มีวรรณ บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
27 นาง สุภาณี เพลัย บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน
28 นางสาว รัชฎา ทองปัญญา บุคลากรภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวดเชียงใหม่ ยืนยัน
29 นาย วิชากร อินต๊ะสอน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกรียงไกรเจริญอิมปอร์ตเอ็ดซ์ปอร์ต ยืนยัน