โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Fundamentals Microsoft Excel 2013

จัดอบรมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาง สุณี ไชยวงษ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
2 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 นางสาว ธนพร เหลืองคำ บุคลากรภาครัฐ สำนักชลประทาน ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
5 นาย โยธิน ดวงมาลา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
6 นาย ภรัญยู ใจบำรุง บุคลากรภาครัฐ มทร.ล้านนา ยืนยัน
7 นาง ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สละสิทธิ
8 นาย นิรันดร อารินทร์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
9 นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
11 นาย สุทธิชัย สุ่มดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
12 นางสาว อโนชา แสงอ้าย บุคคลทั่วไป ยืนยัน
13 นางสาว รุ่งทิวา เต็มแว่น บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
14 นาง ธญา ตันติวราภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
15 นาย วีระศักดิ์ สายกุณา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
16 นาง วลัยพร ทองหยอด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ สละสิทธิ
17 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
18 นางสาว ณัฐนันท์ โสภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
19 นาง ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ยืนยัน
20 นาย เจษฎา ตาดี บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
21 นาย ธนชัย แสงเขียว บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
22 นาย ธนากร อนนท์สมิง บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลช้างเผือก ยืนยัน
23 นางสาว ภัทราวดี เจริญพร บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลช้างเผือก ยืนยัน
24 นางสาว รัชฎาภรณ์ มูลมาก บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
25 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ยืนยัน
26 นาง ชวาลี ภิรารักษ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สละสิทธิ
27 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
28 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
29 นางสาว วนิดา เจียมรักษา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
30 นางสาว นันท์นภัส ศรีไชยวงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล ยืนยัน
31 นางสาว จันทนา พรมเสน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ยืนยัน
32 นางสาว อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
33 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
34 นางสาว ชลกาญจน์ กันธะวงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
35 นางสาว ภคพร ปันใหม่ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
36 นาย สุธีร์ มาตยาคุณ บุคคลทั่วไป บริษัทสหพานิช สำนักงานใหญ่ ยืนยัน