โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Advanced Microsoft Excel 2013 Function and Database

จัดอบรมในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย ภรัญยู ใจบำรุง บุคลากรภาครัฐ มาร.ล้านนา ยืนยัน
2 นาง กิรณา ยี่สุ่นแซม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 นางสาว ธนพร เหลืองคำ บุคลากรภาครัฐ สำนักชลประทาน ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
5 นาย โยธิน ดวงมาลา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
6 นาง ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สละสิทธิ
7 นางสาว วรรณา เกิดลาภ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
8 นางสาว พัชราวรรณ ถนอมเสียง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นางสาว รัตนาภรณ์ ตุ้ยคำ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นาย สุทธิชัย สุ่มดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
11 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
12 นางสาว จิตราภรณ์ ชัยมณี บุคลากรภาครัฐ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
13 นางสาว ชลกาญจน์ กันธะวงค์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
14 นาย อดิศักดิ์ ดวงตาสิทธิ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สละสิทธิ
15 นาย ปิยะชาติ เวียงนาค อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ฯ ยืนยัน
16 นาง ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ ยืนยัน
17 นางสาว ชิดสมัย อุ่นม่อน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
18 นาง มิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
19 นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
20 นาย ศักดา โสภา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัทโซดิแอคแอร์คาเทอร์ริ่ง ยืนยัน
21 นาย พุทธมน สุวรรณอาสน์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
22 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ยืนยัน
23 นาง ชวาลี ภิรารักษ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สละสิทธิ
24 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
25 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
26 นางสาว ณัฐฤทัย จันต๊ะตึง บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าศาลา ยืนยัน
27 นางสาว สรัญญา สุริยะ บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลท่าศาลา ยืนยัน
28 นางสาว ณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์ บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
29 นาย สามารถ ไคร้จักร์ บุคลากรภาครัฐ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ยืนยัน
30 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
31 นางสาว มนัญชา วงศ์อ้าย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิเทศสัมพันธ์ ยืนยัน
32 นางสาว นฤมล สุทาโน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
33 นาย อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร บุคคลทั่วไป บริษัท มายพลัส กรุ๊ป จำกัด ยืนยัน
34 นาย สุธีร์ มาตยาคุณ บุคคลทั่วไป ยืนยัน