โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro

จัดอบรมในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย นราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ยืนยัน
2 นาย สุทัศน์ เขียวนิล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
3 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 นางสาว นริศรา ไชยมงคล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
5 นางสาว อรวรรณ สินารุณ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
6 นาย ธนายุทธ ลาวพันธ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
7 นาย สิรภพ ละหานแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นาย ประภากร สมุทรเขต บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคคลทั่วไป โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
10 นาย มัฆวัต พงศ์มัฆวาน บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
11 นาง วัชราภรณ์ ใจเมคา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
12 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคคลทั่วไป โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
13 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
14 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ยืนยัน
15 นางสาว พร้อมพร รังสิยานนท์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
16 นาย วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
17 นางสาว กาญจนา จิตคำมา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
18 นาย พิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
19 นางสาว ประมวล พวงสี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สช. ยืนยัน
20 นาง พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
21 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
22 นาย นิธิป เหลี่ยมพงศาพุทธิ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นาย ปรีชา คันธะด้วง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ยืนยัน
24 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
25 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
26 นางสาว รสสุคนธ์ เมืองเมฆ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
27 นาย ปณวรรต เล้าคำ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
28 นางสาว กัญจน์ชญา ดวงแสง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
29 นาย วีรพล แซ่สือ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
30 นางสาว รักตาภา สุริยวงศ์ บุคลากรภาครัฐ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ยืนยัน
31 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
32 นาง จารุณี วัฒนารุ่งสกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
33 นางสาว ปรัชญา สุรินทร์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
34 นางสาว สุธิดา นันเปรย บุคคลทั่วไป ยืนยัน
35 นาย ธนัช วงศ์รักไทย บุคคลทั่วไป ยืนยัน
36 นางสาว ณัฐวรา ชัยสมพร บุคคลทั่วไป ยืนยัน
37 นางสาว นูรีน เจ๊ะอามิ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
38 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
39 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ยืนยัน