โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator / Photoshop

จัดอบรมในวันที่ 7-9 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย นราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ยืนยัน
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
3 นาย สุทัศน์ เขียวนิล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
4 นางสาว รัชฎาภรณ์ มูลมาก บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
5 นางสาว สุพัตรา แซ่จาง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง ยืนยัน
6 นาย ธนโชติ บัวเกตุ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
7 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ยืนยัน
8 นางสาว พรรษา ชายน้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยืนยัน
9 นาย ธนายุทธ ลาวพันธ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นางสาว นริศรา ไชยมงคล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
11 นาย สิรภพ ละหานแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
12 นาย ประภากร สมุทรเขต บุคคลทั่วไป ยืนยัน
13 นาง สุวลักษณ์ อ้วนอาด อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วจก. ยืนยัน
14 นางสาว ฉัตรวดี ไวโย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรมชลประทาน ยืนยัน
15 นาง พิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ยืนยัน
16 นาง บุณยากร อมรมนตรี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.ชม.3 ยืนยัน
17 นาง ณัชชา เตจะโสด บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยืนยัน
18 นางสาว นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
19 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นางสาว จิณตมลรัศ อาคะโรจน์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยืนยัน
21 นาย วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
22 นาย พิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
23 นาย วีระชัย ไชยวงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนตัว ยืนยัน
24 นาย สิทธิพงษ์ นันตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
25 นางสาว เบญจมาศ สีตะพันธุ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
26 นาย วีระศักดิ์ สายกุณา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
27 นาย วิชากร อินต๊ะสอน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกรียงไกรเจริญ อิมปอร์ตเอ๊กซปอร์ต ยืนยัน
28 นาง กฤษณา ใจคำมา บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ยืนยัน
29 นาย ณรวัฒน์ ทวีเจริญพร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองอาคารสถานที่ ยืนยัน
30 นางสาว รุ่งนภา ทากัน อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
31 นาง พาโชค สงค์ศิริ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
32 นางสาว สุวิมล สุกันธา บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
33 นาย วรพล ไชยวงศ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
34 นาย จัตุพร ปูเรือน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
35 นางสาว กัญภาสรณ์ ดวงแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน