โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Animate CC และAdobe Experience Design CC

จัดอบรมในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นางสาว พรรษา ชายน้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สละสิทธิ
2 นางสาว วาริสา แก้วถา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
3 นางสาว ฉัตรวดี ไวโย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรมชลประทาน สละสิทธิ
4 นางสาว สุพัตรา แซ่จาง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง ยืนยัน
5 นาย มัฆวัต พงศ์มัฆวาน บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
6 นาง วัชราภรณ์ ใจเมคา บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
7 นาย พิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้ว บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
8 นางสาว สิรินารถ เมฆวรวุฒิ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
9 นาง ณัชชา เตจะโสด บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สละสิทธิ
10 นางสาว ดลหทัย อินทร์จันทร์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สละสิทธิ
11 นางสาว ภาวิตา วราสิริ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
12 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
13 นาย วีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
14 นางสาว รุ่งทิวา กิตติยังกุล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
15 นาง ณัฐฌาน สุพล บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
16 นาง พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
17 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
18 นาย วรพล ไชยวงค์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
19 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
20 นางสาว สาธิยา ยิ่งโยชน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ยืนยัน
21 นาง นัทริน ไชยพูน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
22 นาย ปณวรรต เล้าคำ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
23 นางสาว อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ฯ ยืนยัน
24 นาย สมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. สละสิทธิ
25 นาง รัชฎาพร พันธ์ทวี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
26 นางสาว ณุวีร์ เกตุแก้ว อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สละสิทธิ
27 นางสาว กัญจน์ชญา ดวงแสง บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
28 นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
29 นาย ประภาส สุภาษี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
30 นาง เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
31 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตาไฝ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
32 นาง พาโชค สงค์ศิริ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
33 นางสาว ณฐรักษ์ พรมราช บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
34 นางสาว ศิริลักษณ์ กรุดเงิน บุคลากรภาครัฐ มทร.ล้านนา ยืนยัน
35 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ยืนยัน
36 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
37 นางสาว บุณิกา ปัจจัยโย บุคลากรภาครัฐ โรงเรีียนวัดบ้านตำแย ยืนยัน
38 นาย สุทธิพร สุทธิ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
39 นาย กิตติ ไชยพาน บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน