โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress

จัดอบรมในวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
3 นาย มงคล อุตะมะแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
4 นางสาว ณฐรักษ์ พรมราช บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ยืนยัน
5 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
6 นาย อนันต์ หมูฝั้น บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองอาคารสถานที่ ยืนยัน
7 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
8 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
9 นาย ลิขิต ยืนบุญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นาย กิตติศักดิ์ ไชยคำ บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
11 นาย พงศ์นุวัตน์ เมืองสุวรรณ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ยืนยัน
12 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านออน ยืนยัน
13 นางสาว อรกมล สุวรรณประเทศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ยืนยัน
14 นาง วิไลพักตร์ จริงไธสง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ยืนยัน
15 นาย ธนานันต์ ไม้เกตุ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
16 นาย วิชัย สิงห์น้อย บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
17 นางสาว สุวิมล สุกันธา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สพม.34 ยืนยัน
18 นางสาว วันเพ็ญ จันทรมณี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
19 นางสาว อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์ฯ ยืนยัน
20 นาย อดิศักดิ์ ดวงตาสิทธิ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
21 นาง มิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
22 นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
23 นาง พาโชค สงค์ศิริ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
24 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตาไฝ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
25 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ยืนยัน
26 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
27 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
28 นาย วัชรพล ไอยรัตน์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
29 นาย เจริญพล อินปั๋นแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
30 นางสาว รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
31 นาย นิรุตร์ แก้วหล้า อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน