โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป

จัดอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
2 นาย ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
3 นาย ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สละสิทธิ
4 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
5 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
6 นาง นาฎสุรีย์ วงศ์อรินทร์ บุคลากรภาครัฐ ร.ร.บ้านแม่หล่าย สพป.แพร่เขต1 สละสิทธิ
7 นาย กฤตพล พรลาภเลิศสุข บุคคลทั่วไป ยืนยัน
8 นาย อภิรักษ์ อินทะจักร์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย กิตติศักดิ์ ไชยคำ บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
10 นาย จิรเวทย์ รักชาติ บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
11 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ยืนยัน
12 นางสาว วรรณิกา พรหมตันใจ บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ยืนยัน
13 นางสาว ณัฐชานันท์ วิชัยชาติ บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ยืนยัน
14 นางสาว อารญา ยุบยำแสง บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ยืนยัน
15 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
16 นาง นิตยา สงวนงาม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
17 นาง พัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
18 นาย ศักดา โสภา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัทโซดิแอคคาเทอร์ริ่ง ยืนยัน
19 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตาไฝ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
20 นาง เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
21 นางสาว วาสนา สุขสวัสดิ์ บุคลากรภาครัฐ ยืนยัน
22 นาย สุรศักดิ์ สมพาน บุคลากรภาครัฐ รร.พร้าววิทยาคม ยืนยัน
23 นาง นพวรรณ กมลปรีดากุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
24 นาย อินทนินท์ กำปั่นทอง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ยืนยัน
25 นาง พาโชค สงค์ศิริ บุคคลทั่วไป ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
26 นางสาว รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
27 นาย อดิศักดิ์ ดวงตาสิทธิ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
28 นาย บัณฑิต ญาณวราภรณ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
29 นาย วัชรพล เนตรแสงศรี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
30 นาย สุเพท ประเสริฐภัทรเวช บุคคลทั่วไป ยืนยัน
31 นางสาว อัญชลา ทามัน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
32 นาย ชยพล มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
33 นาย ธนกร รินทา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
34 นาย ณรวัฒน์ ทวีเจริญพร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองอาคารสถานที่ ยืนยัน
35 นางสาว จิรัชยา สมบูรณ์ชัย บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
36 นาย มาโนชญ์ ตนสิงห์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
37 นางสาว สุกัญญา กิติเวียง บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน