โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla

จัดอบรมในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
2 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
3 นางสาว นิตยา กันลัยพันธ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สละสิทธิ
4 นาย กฤตพล พรลาภเลิศสุข บุคคลทั่วไป ยืนยัน
5 นาย อภิรักษ์ อินทะจักร์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
6 นาย กิิตติศักดิ์ ไชยคำ บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
7 นางสาว กฤษติกา ร่มแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านออน ยืนยัน
8 นาง บุษบา ไชยมงคล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย ทรงพล กันแก้ว บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.ชม.3 ยืนยัน
10 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
11 นางสาว ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
12 นางสาว รุ่งวิไล ปินตาสะอาด บุคลากรภาครัฐ ภาควิชาชีววิทยา ยืนยัน
13 นาย สุรวิทย์ สิงห์คำ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ยืนยัน
14 นางสาว สาธิยา ยิ่งโยชน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสบเปิงวิทยา ยืนยัน
15 นาย ทวีศักดิ์ จิณะเสน ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ยืนยัน
16 นาย ธนัชชนม์ มาตระออ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ยืนยัน
17 นาย เฉิดฉาน สาธุวงษ์ บุคลากรภาครัฐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
18 นาย อดิศักดิ์ ดวงตาสิทธิ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
19 นาย ธราเทพ จะวรรณา บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ยืนยัน
20 นาย บัณฑิต ญาณวราภรณ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
21 นาย วัชรพล เนตรแสงศรี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
22 นาย สุเพท ประเสริฐภัทรเวช บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
24 นาย ธนกร รินทา บุคคลทั่วไป ยืนยัน
25 นางสาว จิราภรณ์ แสนธิยะ บุคลากรภาครัฐ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ยืนยัน
26 นาง พริ้มไพร วงค์ชมภู อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
27 นางสาว ณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
28 นางสาว ปิ่นทอง เศรษฐวรากร บุคคลทั่วไป ยืนยัน
29 นาย อมาคินป์ ชินโชติกร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
30 นางสาว นางสาวเกศริน จันทร์อ้าย บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยืนยัน
31 นาง เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน