โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : PHP using MySQL Database for Web Development

จัดอบรมในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
2 นาย ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
3 นาย มงคล อุตะมะแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
4 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สละสิทธิ
5 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สละสิทธิ
6 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
7 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สละสิทธิ
8 นาย อานนท์ มะโนเมือง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
9 นางสาว วาริสา แก้วถา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริษัท ลำพูน ซิงเดนเก็น จำกัด ยืนยัน
10 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
11 นาย กุลชาติ ปัญญาดี - สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
12 นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
13 นาย ธีระ พร้อมเพรียง บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สละสิทธิ
14 นาย อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร บุคคลทั่วไป ยืนยัน
15 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
16 นาย ธรรณธรณ์ ยุวศิลป์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
17 นางสาว อรกมล สุวรรณประเทศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย ยืนยัน
18 นาย ชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยืนยัน
19 นาย สิทธิพงษ์ นันตา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สละสิทธิ
20 นางสาว รัตน์กมล ปวรวรรฒน์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
21 นาง ณัฐฌาน สุพล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
22 นาง ทรวงชนก รักษ์เจริญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
23 นาย ธนานันต์ ไม้เกตุ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
24 นาย วิชัย สิงห์น้อย บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
25 นางสาว สุรดา ปฐวีวิจิตร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
26 นาย วิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
27 นาง นัทริน ไชยพูน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
28 นาย ศตวรรษ แซ่ย่าง บุคคลทั่วไป ยืนยัน
29 นาย สมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ยืนยัน
30 นางสาว จิตราภรณ์ ชัยมณี บุคลากรภาครัฐ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มช. สละสิทธิ
31 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
32 นาง เศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
33 นางสาว ชวัลลักษณ์ ตาไฝ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ยืนยัน
34 นาย เจริญพล อินปั๋นแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
35 นาย ชลิต โปธา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
36 นาย ศราวุธ ดำริปัญญาดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
37 นาย สรวิชญ์ ณีระพันธ์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
38 นาย สุรเชษฐ์ จันทร์อ้วน บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ยืนยัน