โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Android Programming ขั้นพื้นฐาน

จัดอบรมในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
3 นาย มงคล อุตะมะแก้ว บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน
4 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
5 นาย บุญแทน ฤทธิไตรภพ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
6 นาย คชาพล ทองเลิศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
7 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
8 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคคลทั่วไป ยืนยัน
9 นาย ลิขิต ยืนบุญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
10 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
11 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
12 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สละสิทธิ
13 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
14 นาย ประธาน คำจินะ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
15 นาย เอกพล คำแสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศษสตร์ มช. ยืนยัน
16 นาย ธรรณธรณ์ ยุวศิลป์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
17 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
18 นาย นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลย์ ยืนยัน
19 นาย เสฐียรพงษ์ ยอดนิล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นาย อำพล กองเขียว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
21 นาย สารัตถ์ ขัตติยะ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
22 นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
23 นาย ปรีชา คันธะด้วง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ยืนยัน
24 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
25 นาย วิชัย สิงห์น้อย บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
26 นางสาว วันเพ็ญ จันทรมณี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
27 นาง นัทริน ไชยพูน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
28 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
29 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
30 นาย ทัศนันท์ จันทร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
31 นาง มิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
32 นางสาว นางสาวอทิตยา คำภีระ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
33 นางสาว มนสิชา มีแสงแก้ว บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
34 นาย สมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์มช ยืนยัน
35 นาย วรการ จารุภุมมิก บุคคลทั่วไป ยืนยัน
36 นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
37 นาย สถาพร ชัยสมนาม บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ยืนยัน
38 นางสาว ศิริลักษณ์ กรุดเงิน บุคลากรภาครัฐ มทร.ล้านนา ยืนยัน
39 นางสาว สุรดา ปฐวีวิจิตร บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ยืนยัน