โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : Android Programming ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

จัดอบรมในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
3 นาย ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
4 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
5 นาย บุญแทน ฤทธิไตรภพ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
6 นาย คชาพล ทองเลิศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
7 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
8 นาย รณรงค์ แก้วประเสริฐ บุคลากรภาครัฐ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สละสิทธิ
9 นาย นรินทร์ จิวิตัน บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
10 นาย ลิขิต ยืนบุญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
11 นาย รัฐ ใจรักษ์ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาการจัดการ ยืนยัน
12 นาง บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
13 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
14 นาย ประธาน คำจินะ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
15 นาย เอกพล คำแสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศษสตร์ มช. ยืนยัน
16 นาง ชัชฎาพร ปุกแก้ว บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
17 นาย นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลย์ ยืนยัน
18 นาย เสฐียรพงษ์ ยอดนิล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
19 นาย อำพล กองเขียว บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นาย ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง สพม.13 ยืนยัน
21 นาย สารัตถ์ ขัตติยะ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
22 นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สละสิทธิ
23 นาย ธรรณธรณ์ ยุวศิลป์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
24 นาย บัณฑิต นันทะเทศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
25 นาย ปรีชา คันธะด้วง บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ยืนยัน
26 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยืนยัน
27 นาย วิชัย สิงห์น้อย บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง ยืนยัน
28 นางสาว วันเพ็ญ จันทรมณี บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง สละสิทธิ
29 นาง นัทริน ไชยพูน บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
30 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สละสิทธิ
31 นาง มิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนสันกำแพง สละสิทธิ
32 นางสาว อทิตยา คำภีระ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
33 นางสาว มนสิชา มีแสงแก้ว บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
34 นาย อัจฉรัชย์ สวัสดิธนสาร บุคคลทั่วไป บริษัท มายพลัส กรุ๊ป จำกัด ยืนยัน
35 นาย วรการ จารุภุมมิก บุคคลทั่วไป ยืนยัน
36 นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
37 นาย สถาพร ชัยสมนาม บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ยืนยัน
38 นางสาว ศิริลักษณ์ กรุดเงิน บุคลากรภาครัฐ มทร.ล้านนา ยืนยัน
39 นาย ธีระพงษ์ ใจคำมา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
40 นาย ธนัญชัย ภิญโญ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
41 นาย ณัฐพล กันยารัตน์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม