โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : iOS Application Development ขั้นประยุกต์ใช้งานจริง

จัดอบรมในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย นราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ยืนยัน
2 นาย วินัย กันขัติ์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สละสิทธิ
3 นาย ราชันย์ จันทร์เที่ยง บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สละสิทธิ
4 นาย บุญแทน ฤทธิไตรภพ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ยืนยัน
5 นาย ธฤษ เรือนคำ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สละสิทธิ
6 นาย บัณฑิต นันทะเทศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ยืนยัน
7 นาย นพดล ชลอธรรม บุคลากรภาครัฐ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
8 นาย ณัฐพร ปิงมูลทา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
9 นาย ดำริ ไชยมงคล บุคลากรภาครัฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยัน
10 นาย เอกพล คำแสน บุคลากรภาครัฐ คณะวิทยาศษสตร์ มช. ยืนยัน
11 นาย เสฐียรพงษ์ ยอดนิล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
12 นาย อำพล กองเขียว บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
13 นาย ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง สพม.13 ลงทะเบียนอบรม กดยืนยันเข้าร่วม
14 นาย ธรรณธรณ์ ยุวศิลป์ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
15 นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สละสิทธิ
16 นาง นิตยา สงวนงาม อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยืนยัน
17 นาย คชาพล ทองเลิศ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ยืนยัน
18 นาย อาทิตย์ แก้วถาวร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
19 นาย ประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล บุคคลทั่วไป ยืนยัน
20 นาย อดีต ถิรจรุงสกุล บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง สละสิทธิ
21 นาง อารีรัตน์ เดชาวุฒิ บุคลากรภาครัฐ โรงเรียนวัดแม่แกดน้อย ยืนยัน
22 นาย บรรจง ปิยศทิพย์ บุคคลทั่วไป สละสิทธิ
23 นางสาว ศิริวรรณ พลเศษ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สละสิทธิ
24 นาย พิศิษฐ์ เฮ่งจินดา บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สละสิทธิ
25 นาย มงคลชัย ภิรมย์ บุคลากรภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ยืนยัน
26 นาย มงคลชัย อินโถ บุคคลทั่วไป ยืนยัน
27 นาย สุทธิชัย สวัสดี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
28 นาย ทัศนันท์ จันทร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยัน
29 นาย ชลติพันธ์ เปล่งวิทยา บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยพะเยา สละสิทธิ
30 นาย อธิกร สงวนศรี บุคคลทั่วไป ยืนยัน
31 นาย พัฒน์ เลิศทัศนีย์ บุคลากรภาครัฐ รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ ยืนยัน
32 นาย พงษ์ศักดิ์ มังมติ บุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยัน
33 นาย ธนัญชัย ภิญโญ บุคคลทั่วไป ยืนยัน