โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)

จัดอบรมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย ตุลยนุสรญ์ สุภาษา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ลงทะเบียนอบรม
2 นาย ชาครินต์ ปรีชา บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
3 นางสาว นริศรา วิชิต อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เทคโนโลยีการเกษตร ลงทะเบียนอบรม
4 นางสาว สพาพร ปอใจ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม