โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


รายชื่อผู้ลงทะเบียน : การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)

จัดอบรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มผู้เข้าอบรม สังกัดหน่วยงาน สถานะ ยืนยันเข้าร่วม
1 นาย หนุ่ม สมบุญลาภ บุคลากรภาครัฐ เทศบาลตำบลแม่ปูคา ลงทะเบียนอบรม
2 นาย ภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
3 นาย สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ลงทะเบียนอบรม
4 นาย คมสันต์ วิสิทธิสาตร์ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
5 นางสาว เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม
6 นาย อมาคินป์ ชินโชติกร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
7 นาง กาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุศาสตร์ ลงทะเบียนอบรม
8 นางสาว ฐิติกา อาษากิจ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม
9 นาย ตุลยนุสรญ์ สุภาษา อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ลงทะเบียนอบรม
10 นาง ธญา ตันติวราภา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม
11 นางสาว อรวรา ใสคำ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักหอสมุด ลงทะเบียนอบรม