โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924

สายตรงผู้อำนวยการ

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


จัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ


หน่วยอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

        เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มความรู้และทักษะในด้าน ICT เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจ ได้นำเอาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ จากการฝึกอบรมการใช้ ICT ทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางด้าน ICT ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ในโปรแกรมระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูงเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงกับความต้องการและสามารถนำออกไปใช้ ในการพัฒนางานและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร มี 4 หลักสูตร ดังนี้

1.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ ทุกชั้นปี
2.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ ทุกระดับ
3.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Microsoft ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์   สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่  
4.    อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับชุมชนท้องถิ่นและสังคม

นอกจากนั้น หน่วยอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังพร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย